Privacy -en cookieverklaring

U heeft er recht op dat de gemeente Bloemendaal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Participatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier, telefonisch of via de WhatsApp. Denk aan gegevens als:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Maar soms vragen we ook andere gegevens als dat nodig is voor een bepaalde dienst die u van de gemeente wilt. Zo hebben wij bijvoorbeeld een pasfoto van u nodig bij de aanvraag van uw paspoort of rijbewijs of vragen we gegevens over uw gezondheid als u een hulpmiddel aanvraagt.

Waarom is dat nodig?

Wij hebben uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig:

 • voor het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • voor het afhandelen van uw betaling
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om iets bij u af te leveren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld als wij gegevens nodig hebben voor de belastingaanslag

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw financiële situatie of over uw gezondheid. Ook uw Burgerservicenummer valt hieronder. Deze gegevens verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.
De gemeente Bloemendaal heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van verwerkingen Bloemendaal. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden.

Zonder uw gegevens kunnen wij onze taken niet uitvoeren en u niet helpen. Wij zorgen ervoor nooit meer gegevens van u te vragen dan nodig zijn voor deze taken. Bij het behandelen van uw aanvraag kijken we altijd naar uw specifieke aanvraag en nemen we niet geautomatiseerd besluiten.

Wie is verantwoordelijk?

Uw gegevens worden op de afdelingen verwerkt. Maar uiteindelijk is óf de gemeenteraad, óf het college van burgemeester en wethouders óf de burgemeester hiervoor verantwoordelijk. Wie er verantwoordelijk is hangt af van het werkproces.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Bloemendaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet of op grond van andere wetgeving.

Delen met anderen

De gemeente Bloemendaal verstrekt uw gegevens alleen aan anderen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als wij organisaties vragen om in opdracht van ons uw gegevens te verwerken, dan sluiten wij een overeenkomst om ervoor te zorgen dat zij op dezelfde beveiligde en vertrouwelijke manier met uw gegevens omgaan. De gemeente Bloemendaal blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Wij verstrekken geen gegevens aan landen buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Bloemendaal, via het algemene nummer 14 023 of via  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u ook met de Functionaris Gegevensbescherming contact opnemen.
Verwerken wij uw gegevens alleen omdat u er toestemming voor heeft gegeven? Dan heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Als u dat doet, stoppen wij meteen met de verwerking van uw gegevens.

Beveiliging

Gemeente Bloemendaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met ons via 14 023 of via 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Bloemendaal kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Bloemendaal, via het algemene nummer 14 023 of via 
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen – https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Uw websitebezoek

Gemeente Bloemendaal gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.